Kommunikationsplattform

Vikten av GOD
kommunikation

Välkommen till vår kommunikationsplattform – en plats där du kan få stöd kring hur vi ska arbeta med kommunikation –  och få bakgrunden i hur viktigt det är att kommunicera och skapa dialog, men också med vem vi kommunicerar och hur.

Vi är alla en del av LKF och vi kommunicerar hela tiden med varandra och andra. Därför är det så viktigt att vi tänker på att vi är tydliga och proaktiva.

För att kommunicera tydligt så har vi vår grafiska identitet och vårt varumärke att luta oss mot det. Den är ett stöd för det som rent praktiskt och fysiskt visar vilka vi är och vad vi står för.

Kommunikation är ett strategiskt ledningsinstrument för att stötta och hjälpa organisationen att nå visionen och uppsatta mål. Det ska vara en naturlig del i varje verksamhets planering att kommunicera. Vi ska berätta om oss som arbetar här och om allt bra vi gör tillsammans. Varje dag.

Planerad

Alla kommunikationsinsatser som vi vet i förväg ska vara planerade. Om vi är proaktiva i vårt tänk kring kommunikation så kan vi utforma budskap och innehåll rätt och vi kan kommunicera i rätt tid. Vi ska själva ta initiativ till att kommunicera och ligga steget före.

Kommunikationsplanering är en del av verksamhetens planering. Kommunikation är en viktig del i varje verksamhet, beslut, projekt eller förändring. Det är allas ansvar att planera och det innebär att kommunikationsaspekten ska alltid tas med i våra avdelningsplaner och andra styrdokument.

MOTTAGARENS PERSPEKTIV

– kommunicera enkelt

Vi kommunicerar med olika grupper som har olika utgångspunkt. Det vi berättar måste vara på lätt svenska och lättförståeligt. Vi undviker facktermer, förkortningar eller krångliga ord. Om det inte är möjligt så förklarar vi begreppen på ett lättförståeligt sätt. Vi har ett personligt tilltal och använder ”du-form”.

Öppen kommunikation

Vi kommunicerar i dialogform där det är möjligt. För att skapa förståelse, acceptans, motivation och för nå framgång är det viktigt att göra människor delaktiga i olika beslut. Alla medarbetare och andra ska känna att de har möjlighet att komma med synpunkter och vara delaktiga. Det skapar engagemang och trovärdighet att allas synpunkter är välkomna. Genom att vi är ärliga och inte döljer fakta skapar vi förtroende för LKFs verksamhet.

KOMMUNICERA INÅT INNAN UTÅT

Att vi som jobbar här på LKF känner till vad som sker är viktigt. Vi börjar alltid inifrån och informerar internt innan vi berättar något externt. Genom att vi själva är en prioriterad målgrupp i kommunikationsinsatserna så skapar vi engagemang och delaktighet. Att dessutom ge möjlighet att påverka och återkoppla i kommunikationen är en förutsättning.

KORREKT OCH AKTUELL

Information är en färskvara och det är viktigt att informationen från oss är korrekt. Alla ska kunna lita på att LKFs information är sann och vi kontrollerar alltid fakta innan vi kommunicerar något.

Vi är LKf

Genom att alla alltid följer LKFs grafiska profil så skapar vi tydlighet och enhetlighet. Och när bemöter våra kunder så gör vi det på ett professionellt sätt. Att känna att var och en som arbetar här är en del av LKF gör att vi bygger en ”vi-känsla” tillsammans.