Kommunikationsplattform

Kanaler

EFFEKTIV KOMMUNIKATION

 

Dessa kanaler använder vi i vår kommunikation och är de kanaler som fokus ska ligga på. Huvudmålgruppernas viktigaste kommunikationskanaler listas i figuren nedan.

Kanalstrategi

Vi har flera både interna och externa kanaler. Hur vi använder dem, beror på vad vi ska kommunicera och till vem. Oftast handlar det om en kombination av olika kanaler och olika tidpunkt för att nå bästa effekt. Långsiktig och planerad kommunikation är nyckelfaktorer för att nå fram till målgrupperna och nå effekt och det viktigaste är att tänka ”strategi” först och ”val av kanal” sist.

Personlig kommunikation

LKFs styrka ligger i det mänskliga mötet. Oavsett om det handlar om hyresgästens kontakt med LKF eller om det är mellan LKFs medarbetare. Att arbeta värdeskapande, ta till vara på bra exempel och stärka alla medarbetare att bära med sig det mänskliga i den dagliga kontakten med de olika målgrupperna är centralt. Diskussionen måste fortgå kontinuerligt och löpa genom hela företaget.

Webbplats

Webbplatsen är navet för all LKFs kommunikation. Det är den självklara platsen för att kommunicera, oavsett målgrupp.

Intranät

Intranätet är huvudkällan för information till medarbetarna. Deras centrala roll som bärare av varumärket gör intranätet till en mycket viktig kanal. Här ska källan till den interna implementationen av varumärkesplattformen finnas.

Bologgen

Bologgen är LKFs egna instagram där anställda delar med sig av sin vardag i bild och text. Det är bara anställda på LKF som kan lägga ut information på Bologgen – men vem som helst kan läsa informationen om finns där.

Besök Bologgen

Kommunikation med hyresgäster

LKF är proaktiva och håller en nära dialog med hyresgästerna kring aktualiteter, förändringar, planer och uppmuntrar till dialog

Media

Media har en dubbel roll, både som en målgrupp i form av journalister men även som kommunikationskanal.

Sponsring

LKF har en sponsorpolicy som går hand i hand med positioneringen. Att vara en engagerad hyresvärd innebär att vi bryr sig oss om våra hyresgäster och därför bör sponsringen utgå därifrån.

Sociala medier

Våra huvudkanaler i sociala medier i dagsläget är Facebook, Instagram och LinkedIn. De har lite olika syfte, men de är mycket värdeskapande, var och en på sitt sätt. Gemensam nämnare är att de är verktyg för dialog med kunder och intressenter. Centralt är dock att de uppdateras och följs upp regelbundet för att kännas aktuella och relevanta.

Sociala medier

Sociala medier är ett samlingsnamn på digitala kommunikationskanaler där fokus i första hand ligger på dialog och kommunikation. Vi gör så mycket bra för våra kunder här på LKF som kan speglas i sociala medier och illustreras genom bild och film. Vi ska kommunicera i sociala medier med människor och mjuka värden i fokus – görs detta rätt så bygger vi långsiktiga relationer och får en bred kanal att föra dialog med våra målgrupper.

 

Vad lägger vi ut i sociala medier?

Sociala medier är en av de kanaler vi kan använda för att nå våra målgrupper. Men det är viktigt att sociala medier ses som en integrerad del av den övergripande kommunikationen, där strategin kommer först – vad vi vill uppnå, hur och varför – och kanalvalet sker efter det.

 

Vad ska man tänka på?

All kommunikation, oavsett om den sker i sociala medier eller inte, ska följa LKFs kommunikationspolicy samt att vi tar hänsyn till personuppgifter (GDPR) och vår visuella identitet.

Det är inte tillåtet att publicera sekretessbelagda, känsliga eller kränkande uppgifter. Serviceskyldig­heten enligt förvaltningslagen gäller även på sociala medier. Frågor från enskilda på sociala medier ska besvaras så snart som möjligt.

 

Anställd på LKF och sociala medier?

Om du eller din verksamhet ska använda sociala medier i tjänsten är det viktigt att du först kontaktar kommunikationsenheten. Så går vi igenom tillsammans förutsättningar, regler och tips innan uppstart.

I dina privata sociala medier privat får du skriva om LKFs verksamhet. Yttrandefrihet och meddelar­frihet gäller som huvudregel hos oss. Men vi får inte kommunicera uppgifter som omfattas av sekretess – oavsett om du skriver i sociala medier som privatperson eller anställd.

Det du ska tänka på är att inte förmedla information som kan skada LKF eller våra verksamheter, eftersom det strider mot lojalitetskravet som det formuleras i kollektivavtalens allmänna förhållningsregler. I svensk arbetsrätt innebär lojalitetsplikten att man som arbetstagare inte får handla så att arbetsgivaren skadas och skall iaktta diskretion rörande företagets angelägenheter. Detta gäller i situationer såväl inom som utom arbetet.

Bild och rörlig media

I allt större utsträckning kommunicerar vi med bild och rörlig media. Våra bilder berättar vem vi är och är en mycket viktig del av vårt varumärke. De bilder vi använder i vår kommunikation är en direkt förlängning av våra värdeord som utgör grunden i vår verksamhet: mänsklig, långsiktig, pålitlig och utvecklande.

Vi använder därför alltid professionella bilder av hög kvalitet. I vår visuella identitet kan du läsa mer om våra bilder och vårt visuella varumärke. LKF Visuell Identitet

När vi kommunicerar med foto och film där människor finns med är det viktigt att vi har tillstånd att göra detta, framför allt med tanke på den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Länk GDPR