Vi bryr oss

Vad händer med dina idéer som kommer in till oss?

När ditt bostadsområde ska renoveras eller din innergård förändras bjuder vi gärna in till ett dialogmöte. Här finns chansen att samtala med oss på LKF eller lämna dina synpunkter via en enkät. Men vad händer sedan – hur tas idéerna om hand och varför tar det ofta lång tid innan förändringarna blir synliga?

Det kanske kan upplevas att det går lång tid mellan ett dialogmöte och en färdig innergård. Anledningen till det stavas projektering. Projekteringsfasen är ofta lång och involverar många personer och aktörer. Och vad är projektering, undrar du kanske?

Enkelt uttryckt är projektering de förberedande arbeten som görs inför en renovering, ett nybygge eller en större förändring av utemiljön. Det kan handla om allt från beräkningar och utredningar, till möten eller idé- och skissarbete.

För att göra det lite mer konkret tar vi ett exempel: förändringarna av utemiljön på S:t Hans gränd, på Norra Fäladen i Lund.

Dialogträffar om utemiljön

Sommaren 2020 arrangerade LKF ett antal coronasäkra dialogträffar här, för hyresgästerna som bor på den del av området som kallas Offerkällan. Husen byggdes på slutet av 1960-talet och renoverades 2011–2014. Nu var turen kommen till utemiljön, vilken diskuterades på dialogträffarna.

– Vi fick in en hel del synpunkter i somras. Sen dess har vi fortsatt vårt projekteringsarbete och det kommer att fortsätta under hela 2021. Därefter kommer vi att arbeta på plats i olika etapper från 2022 till 2024, säger kundförvaltare Sebastian Mati och fortsätter:

– Många hyresgäster uttryckte att de vill ha möjlighet till aktivitet och rörelse i utemiljön, så den aspekten har vi med oss i projekteringen. Vår plan är att ge gårdarna olika teman. Vi hoppas kunna uppmuntra hyresgästerna att besöka inte bara den egna gården, utan också lockas att besöka områdets andra innergårdar.

Utöver att stämma av hyresgästernas synpunkter med projektets olika delar (belysning, växtlighet, utsmyckning med mera) så vägs även ekonomi och hållbarhetsfrågor in i projekteringsarbetet. I alla frågor kopplas även experter av olika slag in, interna såväl som externa.

Så samlat som möjligt

– En genomgående tanke är att vi vill göra så mycket av underhålls- och renoverings­arbetet så samlat som möjligt och det gör vi för att vi inte vill störa hyresgästerna mer än nödvändigt, säger Sebastian Mati.

En person som varit involverade i flera av LKFs större renoveringsprojekt är Victoria Silfverberg. Hon har bland annat varit engagerad i LKFs stora renovering på Linero. Hon är också involverad i nyproduktionen på Gränden på S:t Hans gränd, intill Offerkällan. Victoria och Sebastian Mati hade ett nära samarbete inför dialogmötena om utemiljön.

– Att ha tillgång till personer som Victoria, som varit med i många andra projekt, är nyckeln till att vi kan få kunskapsöverföring att fungera inom LKF. Att ha en person som kan filtrera olika erfarenheter är jätteviktigt och en stor tillgång för oss, säger han.

Porträttbild på Sebastian. I bakgrunden syns delar av Offerkällans husfasader.

Sebastian Mati

Vad är projektering?

Projekteringsfasen av Offerkällans utemiljöer, i korthet.

1 Hösten 2019 togs ett beslut om att renovera områdets samtliga garagetak.

LKF ställde sig då frågan: Ska vi passa på att förbättra utemiljön på innergårdarna samtidigt eftersom de påverkas av renoveringsarbetet?

2 Några mindre utredningar genomförs

om bland annat belysning, underjordiska ledningar och cykelvägar.

3 Insikt efter utredningarna:

Det behövs omfattade insatser i området. Vi vill också inhämta hyresgästernas synpunkter.

4 Sommaren 2020 ägde flera mindre dialogmöten med hyresgästerna rum:

Vad tycker ni är bra respektive dåligt med er utemiljö och vad saknar ni?

5 Fortsatt projekteringsarbete

hösten 2020 och hela 2021:
• Sammanställning av hyresgästernas synpunkter.
• Uppmätning av området.
• Utredning om asfaltens vara eller inte vara och vad den skulle kunna ersättas med.
• Mätning och undersökning av områdets ledningar.
• Genomgång av belysning: vilken typ av ljuskällor ska finnas i området?
• Genomgång av träd: vilka ska bevaras? Vilka har långa rötter (som kan skadas i grävarbetet)?
• Vilken typ av växtlighet är önskvärd?

6 Projekteringsarbetet,

som präglas av möten, skisser och planer, leder senare till att ett förfrågningsunderlag och en budget för utemiljöinsatserna tas fram.

7 En upphandling

av utemiljökonsult genomförs.

8 Det praktiska arbetet

med innergårdarna inleds 2022 och pågår till 2024.

Porträttbild på Victoria med Offerkällan i bakgrunden.

Varför arbetar LKF med kunddialog?

– Det är viktigt för oss att ha en bra dialog med hyresgäster och grannar inför ombyggnader, förtätning eller nyproduktion. Vi vill skapa en större delaktighet i de här processerna och också göra det möjligt att skapa en bättre relation mellan grannar och LKF.

Hur arbetar ni?

– Under ombyggnaden på Linero arbetade vi efter hand fram en dialogmodell. I den ingår till exempel att vi vill arbeta proaktivt och öppet, för att skapa förtroende och trygghet. Den information vi lämnar ska vara saklig och transparent; vi försöker inte försköna. Erfarenheterna från Linero har vi sedan tagit med oss in i kommande renovering av Klostergården och även nu till S:t Hans gränd. Något vi bland annat lärde oss på Linero är att det är viktigt att inleda dialogen med hyresgästerna så tidigt som möjligt.

Varför är det viktigt med delaktighet och dialog?

– Människor som är delaktiga känner sig ofta tryggare och får en större stolthet över sitt område. För oss på LKF är det viktigt med en kontinuerlig dialog. Under en lång renoveringsprocess finns det kanske inte alltid så mycket nytt att berätta, men det är viktigt att visa att vi inte glömmer hyresgästerna; att vi alltid finns där för dem och att vi lyssnar på deras frågor och tankar.

Hallå där!

Hallå där Victoria Silfverberg, projektkoordinator på LKF