72 KVADRAT REPORTAGE: VILDA VÄSTERS LIV

HÄR SKAPAS EN UTEMILJÖ ANPASSAD FÖR

MÄNNISKOR, DJUR
OCH VÄXTER

Projektet ”Västers vilda liv” har sitt ursprung i ett aktivt miljöintresse hos några hyresgäster på Väster. Tillsammans med LKF och Lunds kommun inleddes satsningen med en genomgång av vilka växter och djur som finns i området. Nu formar de en utemiljö som gynnar alla parter: människor, djur och växter.

Inventeringen gjordes i september 2018. Det område som berörs omfattar Patrik Rosengrens park samt bostadsområdena Pilelyckan, Solgårdarna och Snickaren (se karta här intill), på Väster i Lund.

– Inventeringen visade vilka värden som finns i området när det gäller allt från insekter och lite större djur till träd och buskar.
I inventeringsrapporten lämnades också förslag på vad som skulle kunna göras för att främja den biologiska mångfalden, både i nya åtgärder och i skötsel av det vi redan har, säger Lena Nordenbro, hållbarhetsansvarig på LKF, och fortsätter:

– Olika naturvärden, som till exempel biologisk mångfald, ger oss så kallade ekosystem­tjänster. En ekosystemtjänst kan vara pollinering eller dagvattenhantering, men också det rekreations­värde en vacker utemiljö kan ge. Att stärka de naturliga ekosystemen ger värden för naturen, människan och den hållbara staden.

Maria Sjögren från Park- och naturavdelningen på Lunds kommun är också involverad i projektet.

– Under 2019 har vi bland annat låtit gräset växa högt på en stor gräsyta intill husen, så att det har bildats en äng. Mitt i ängen har vi klippt fram en slingrande promenadslinga och intill den har vi lagt ut långa stockar, som är en boplats för insekter och även kan fungera som både sitt- och lekplats, säger hon.

Anders Angel och Maria Leijonhufvud bor båda på Väster och är involverade i projektet Västers vilda liv.

Maria Sjögren berättar vidare att en del trädvård ska utföras i området och att det kommer att planteras fruktträd.

– På den här gräsytan fanns just inget förut, området hade ”låga naturvärden” som vi säger. Nu har vi skapat en rumslighet, gjort ytan mer parklik och lite vildare. Samtidigt som vi har ökat den biologiska mångfalden hoppas vi att området ska kännas inbjudande för både lek och umgänge, säger hon.

Miljöengagemanget på Väster drevs inledningsvis av Lonny Nilsson, en före detta hyresgäst. Hon och andra aktiva startade miljögruppen och inom den också bland annat en promenadgrupp och en odlingsgrupp. Detta under en tid när den lokala hyresgästföreningen tillfälligt var vilande.

Två av de hyresgäster som tagit engagemanget vidare är Maria Leijonhufvud och Anders Angel. De berättar:

– När miljögruppen varit igång en tid startades den lokala hyresgästföreningen igen. Vår områdesvärd Tommy har stöttat oss mycket, bland annat i vårt arbete med stadsodling, säger Maria Leijonhufvud.

– Allt hänger ihop. Intresset för hållbarhet fanns hos flera av oss och många har också bott i området länge. Bara för att du bor i lägenhet ska du inte behöva vara avskuren från det gröna stadsrummet, säger Anders Angel.

De menar båda att tanken bakom inventeringen var att öka medvetenheten hos hyres­gästerna, LKF och kommunen om vilka värden naturen i området har. Utifrån gemensamt framtagen kunskap kan alla enklare ta ställning till framtida satsningar.

– Som jag ser det är ambitionen med projektet att få oss hyresgäster att mötas, dels sinsemellan, men också möta personer från LKF och kommunen. Vi är alla måna om att ha ett väl fungerande område, där vi kan ta hänsyn till både växter, djur och människor, säger Maria Leijonhufvud.

Anders Angel ger oss sin syn på projektet:

– Mitt personliga engagemang bottnar bland annat i ett intresse för den globala omställningsrörelsen. Jag vill inte bara sitta i min lägenhet utan också få kontakt med mina grannar och då är utemiljön viktig. Att kunna vara med och bevara den kvalitet som finns här, det kulturarv som dessa fina gårdar är, känns bra, säger han och tillägger:

– Jag vill få möjlighet att vara i den biologiska mångfald som finns här. Det känns också bra att vårt sätt att behandla närmiljön bygger på kunskap. Inventeringsrapporten kan användas som en kunskapsbank!

Anders och Maria berättar att de framöver gärna vill engagera barn i området. En tanke är att tillsammans med LKF ta fram en natur­slinga med berättelser om vilka värden exempelvis ett insektshotell eller en ängsyta ger

– Vi får inte glömma barnen, vår nästa generation. Vi vill värna om miljön och sprida den kunskapen vidare, avslutar Maria Leijonhufvud.

Projektet delfinansieras som ett pilotprojekt genom bidrag från LONA,
Naturvårdsverkets stöd för lokala naturvårdssatsningar.

”Bara för att du bor i lägenhet ska du inte behöva vara avskuren från det gröna stadsrummet”

”Som jag ser det är ambitionen med projektet att få oss hyresgäster att mötas”