72 KVADRAT TEMA: HÅLLBAR LIVSSTIL

Underhåll

– för hållbarhet på sikt

Att ta hand om och bevara i stället för att slita ut och slänga är hållbart. Detta gäller även LKFs fastigheter. För att fastigheterna ska hålla så länge som möjligt krävs ett långsiktigt och välplanerat underhållsarbete, med noggrann uppföljning.

– Att arbeta med underhåll är nödvändigt för att fastigheterna ska kunna behålla sin funktion och för att vi ska minska skaderisken. Underhållsarbetet är också en viktig del i arbetet med att hålla våra fastigheter attraktiva för hyresgästerna, så att de får valuta för sina pengar, säger Markus Nilsson, underhållschef på LKF.

Energibesparing är en annan central del av underhållsarbetet. När exempelvis fönster eller dörrar byts ut, så utförs ofta även isoleringsarbete. De fönster och dörrar som sätts in ska vara hållbara också för framtida generationer.

– De åtgärder som vi utför ska vara värda att göra. Och i den beräkningen får man lägga in att om vi inte utför åtgärden alls så riskerar det att på sikt bli ännu dyrare, både för oss och för hyresgästerna, säger Markus Nilsson.

Att arbeta med underhåll ger en rad fördelar, inte bara de mest uppenbara. Markus Nilsson förklarar:

– Vi uppnår mycket via underhåll, till exempel ökad trivsel. Vi försöker involvera våra hyresgäster så ofta vi kan, via de lokala hyres­gästföreningarna. Vid underhålls­arbetet försöker vi också att öka energi­effektiviteten, något vi arbetat mycket med på till exempel Linero. Det kan handla om allt från hissar som drar mindre energi, utbytta ventilationsaggregat, energieffektiva tvättmaskiner eller trappbelysning som drar mindre energi. Genom en satsning på bättre belysning på Linero försöker vi även skapa ökad trygghet, säger han och tillägger:

– Det händer även att vi uppnår kulturhistoriska värden, som vid renoveringen av några husfasader vid Botulfsplatsen i centrala Lund, ett arbete som vi gjort i år tillsammans med Lunds kommuns stadsantikvarie. Något som vi får ”på köpet” när vi underhåller är att fastigheterna står längre och därmed också kan stiga i värde.

Kort sammanfattat så säkrar väl underhållna bostäder och lokaler fastigheternas värde, ger låga driftskostnader och erbjuder en bra boendemiljö.

Fakta/UNDERHÅLL

  
För att uppnå en sund och säker inomhusmiljö utför LKF bland annat:

 • Kontinuerligt underhållsarbete, till exempel byte av ventilationsaggregat.
 • Regelbundna ventilationskontroller. Som hyresgäst kan du hålla ventiler öppna och rengöra filter.
 • Stickprov på varmvattentemperatur samt
  datoriserad övervakning av varmvattentemperatur i värmecentraler.
 • Kort- och långtidsmätningar av radon.
 • Sanering vid förekomst av asbesthaltigt material.
 • Inventering och sanering av PCB vid ombyggnad.
 • Belysningsåtgärder ibland annat trapphus och
  källare.
 • Förebyggande brandskyddsarbete.
 • Åtgärder vid felanmälan från hyresgäster.