Hållbarhetsnoter – Miljörelaterade GRI-aspekter

Klimatanpassning, ÅRL6kap, 12§

Klimatförändringar pågår just nu. Som fastighetsägare behöver vi jobba aktivt med klimatanpassning och att genomföra förebyggande åtgärder, för att säkra fastigheter och boendemiljöer mot översvämningar, värme och stormar.

Avgränsning

Vi kan genomföra åtgärder för klimatanpassning inom våra fastighetsgränser. I många fall, till exempel när det gäller åtgärder kopplade till skyfall, krävs en samverkan för att nå perspektivet hela staden/stadsdelar.

Styrning och mål

I LKFs Affärsplan 2021–2024 finns bland annat initiativet ”Vi ska öka vår förmåga att hantera klimatförändringarna”.

När det gäller hantering av skyfall så arbetar vi redan idag med frågan på flera sätt. Perspektivet beaktas i all nyproduktion, ofta även kopplat till krav från kommunen. I pågående större ombyggnadsprojekt, där även utemiljön görs om, är frågan prioriterad. Det planeras vid behov för till exempel fuktängar, svackdiken och regnbäddar. Vi har infört lösningar för fördröjning av dagvatten även i befintliga bostadsområden, för avlastning av ledningsnät vid större nederbörd. Vi värnar om grönskan i våra bostadsområden, inte minst för att grönskan hjälper till med att både hålla temperaturen nere i staden och för att fördröja dagvatten, vid till exempel skyfall.

Arbetet möter även LundaEko, delmål 3.6 Förebyggande klimatanpassning; ”Den fysiska miljön i Lunds kommun ska utformas så att sårbarheten för risker kopplade till pågående klimatförändringar ska minska mellan 2021 och 2030”.

Utfall

Under 2022 har en sårbarhetsanalys avseende skyfall (50- och 100-årsregn) genomförts för hela det befintliga fastighetsbeståndet. Cirka 21 fastigheter, med flertalet byggnader inom dessa, har identi­fierats som potentiellt i risk för skador vid ett 50- och 100-årsregn. Riskbedömningen är baserat på bland annat förekomst av elcentraler, hissar och skyddsrum. Under 2023 kommer de föreslagna åtgärdsförslagen att granskas och tas vidare.