Vd har ordet

2021 – fortsatt stabilt i en osäker tid

Fredrik Millertson, vd

För andra året i rad blickar vi tillbaka på ett pandemi-år, med allt vad det innebär. Med 2020 års erfarenhet i ryggen har vi fortsatt att vara lyhörda och anpassa oss efter smittläget och rådande restriktioner. För även i år har vi ställt om, i stället för att ställa in. Det är jag mycket stolt över. Här vill jag rikta ett speciellt tack till alla engagerade medarbetare, som gjort fantastiska omställningsinsatser under året!

Trots det osäkra läget fortsätter LKFs ekonomi att vara stabil. Under 2021 har vi kunnat genomföra det vi planerat, om än inte exakt på samma sätt som innan. Pandemin har haft viss påverkan på vår ekonomi, bland annat i form av hyresrabatter, kampanjen #StarkaTillsammans och framflyttad hyreshöjning. Men vi har ändå lyckats räta upp läget och uppnå våra mål.

LKFs starka nyproduktion har under året fortsatt att förse Lundaborna med attraktiva hyresrätter. Ett arbete som numera styrs utifrån ett mål om att påbörja 1 000 –1 200 nya bostäder fram till 2024, enligt vår affärsplan för 2021–2024. I stället för att byggstarta ett visst antal bostäder varje år, oavsett konjunktur och andra förutsättningar, kan vi nu arbeta mer långsiktigt.

Digitaliseringen fortsätter

Att förhålla sig till pandemin har också inneburit att vi fortsatt arbeta digitalt. Det ligger väl i linje med att digitalisering fortsätter att vara en viktig fråga, för både medarbetare och hyresgäster. Under 2021 har vi tagit stora digitala steg framåt, ­vilket bland annat märks genom att vi har: påbörjat arbetet med att digitalisera HLU-processen (hyresgäststyrt underhåll), möjliggjort digital signering av kontrakt och arbetat fram en pilot för vår digitala Boportal, som sjösätts 2022.

Vårt bosociala arbete har, precis som 2020, fått anpassas efter pandemin. Att bidra till ökad trygghet och trivsel ligger oss lika varmt om hjärtat som alltid. Det fina NKI-resultatet för trygghet (i årets kundenkät) blev ett fint kvitto på att våra hyresgäster uppskattar våra insatser. Under 2021 har vi, i stället för att samla stora grupper av människor vid större evenemang, bjudit in till andra typer av aktiviteter, med färre deltagare. Vi har till exempel erbjudit musikunderhållning för våra äldre hyresgäster, med möjlighet att lyssna från balkonger och terrasser. Barn och unga har fått möjlighet att pröva på olika sporter och aktiviteter under loven.

”Pandemin har haft viss påverkan på vår ekonomi, bland annat i form av hyresrabatter, kampanjen #StarkaTillsammans och framflyttad hyreshöjning. Men vi har ändå lyckats räta upp läget och uppnå våra mål.”

Social hållbarhet och sponsring

Vissa av aktiviteterna för ungdomar har vi genomfört tillsammans med de föreningar som LKF sponsrar. För några år sedan tog vi ett rejält omtag kring vår sponsring, vilket lett till att vi numera ställer tydliga motkrav på dem vi stöttar. Tillsammans med elitspelare i Lugi handboll har vi i år genomfört en kampanj om Huskurage. Att få handbollsspelarna att agera ambassadörer, och därmed förebilder för våra unga hyres­gäster, betyder mycket för våra ungdomar och för den sociala hållbarheten.

Något som hänger tätt ihop med dessa aktiviteter är att vi under året låtit alla medarbetare gå en bemötandeutbildning. Vissa har även gått en utbildning i affärsmannaskap. Genom dessa insatser vill vi fokusera ytterligare på bemötande och öka förståelsen för varje medarbetares betydelse i och för företaget. De här frågorna måste verkligen leva i organisationen, efter­som allt startar internt. Vi arbetar i starka team, har kul på jobbet och fokuserar på våra kunder!

Något som var utmanande under 2021, och som säkert kommer att fortsätta utmana oss, är de stigande elpriserna. Trots detta, eller kanske just därför, gäller det att oförtrutet arbeta vidare med alla former av energieffektivisering och energibesparande åtgärder!

Hållbarhet den viktigaste frågan

Detta för mig osökt in på vad jag menar är den allra viktigaste frågan – för oss på LKF och för alla runt omkring oss, nämligen hållbarhet. Fastighetsbranschen står för en stor del av de nationella klimatpåverkande utsläppen, som till stor del kommer från produktion av byggmaterial. Under 2021 tog LKF beslut om att arbeta fram en klimatfärdplan för vår nyproduktion, för att nå ett klimatneutralt byggande 2030.

Vi samverkar självklart också med andra aktörer kring de här frågorna. Vi arbetar till exempel tillsammans med Lunds kommun, som ska bli en klimatneutral stad 2030. Och vi är också en del av Allmännyttans klimat­initiativ, som strävar efter en energieffektivisering på 30 procent till 2030.

Klimatförändringarna går inte längre att blunda för. Sommaren 2021 drabbades Lund av ett skyfall, vilket ledde till en del problem i några av våra fastigheter. Detta är nytt för oss och vi har därför tillsatt en skyfallsutredning samt arbetar med att säkra våra fastigheter för kommande skyfall.

Att bo och leva hållbart

Vi arbetar också aktivt med att ge våra hyresgäster goda förutsättningar för att kunna bo och leva hållbart. Under 2021 har vi genomfört en avfallskampanj, där vi bland annat har delat ut källsorterings-kit till våra hyresgäster och skyltat upp vissa områden, med bilder på vår områdespersonal. För att informera tydligt, men också för att bygga relationer mellan oss och våra hyresgäster.

Sammantaget ser jag alltså hållbarhet som vår största framtida utmaning. Här måste vi fortsätta att hitta relevanta lösningar, för våra hyresgäster och för oss som bolag. Andra framtida utmaningar är bristen på byggbar mark samt de ökande byggkostnaderna.

Vårt bästa sätt att ta oss an våra utmaningar och nå de kundlöften vi satt upp i affärsplanen är att fortsätta motivera och engagera våra duktiga medarbetare och ge dem rätt förutsättningar. Utöver ett stort tack just till dem vill jag också tacka vår styrelse, Lunds kommun och övriga samarbetspartner för ett fint samarbete under 2021!

Lund i februari 2022

Fredrik Millertson, vd

”Under 2021 tog LKF beslut om att arbeta fram en klimatfärdplan för vår nyproduktion, för att nå ett klimatneutralt byggande 2030.”