Hållbarhetsnoter – Miljörelaterade GRI-aspekter

Vattenanvändning, GRI 303-1

Kopplat till pågående klimatförändringar, med torka vissa delar av året och risk för skyfall andra delar av året, så har frågor kring vatten ur flera perspektiv blivit en alltmer prioriterad fråga.

Avgränsning

Vi kan som fastighetsägare skapa förutsättningar för våra hyresgäster att minimera sin vattenförbrukning. Vi kan även uppmärksamma och minimera användningen av vatten vid den dagliga skötseln av våra fastigheter och utemiljöer.

Styrning och mål

LKF arbetar för att uppmuntra hyresgästerna till ökad kontroll av och en minskad vattenförbrukning. Även inom företaget arbetar vi med att sänka vår vattenförbrukning, vilket främst berör vårt arbete med utomhusmiljön.

Individuell mätning och debitering av varmvatten finns i cirka en tredjedel av fastighetsbeståndet och installeras i all nyproduktion samt vid ombyggnad.

Mätning av kallvatten sker områdesbaserat, som underlag till VA SYD för debitering. I en fastighet testas mätning, men ej debitering,
av kallvatten på lägenhetsnivå.

Under 2022 kommer vattensparprojekt att initieras och även genom­syra arbetet internt på LKF. Sedan tidigare installerade snålspolande armaturer ska ses över och, vid behov, förnyas. Snålspolande armaturer sätts i alla nyproduktionsprojekt.

LKF deltar i Vinnova-projektet Future City Water, tillsammans med flera andra aktörer. Inom projektet har en BRIKKA om vatten utvecklats (en BRIKKA fungerar ungefär som en mobilapp). Tanken är att hyresgästerna, via denna “app”, ska få sin vattenförbrukning visualiserad och även få tips om hur de kan minska sin vattenförbrukning. Vatten-­BRIKKAN ska, tillsammans med andra BRIKKOR, ingå i LKFs Boportal, som lanseras våren 2022.

Vår skötsel av våra utemiljöer innebär också behov av vatten för främst bevattning, men även till exempel för ogräsbekämpning genom hetvatten. För att minska behovet av skötsel och därmed även bevattning så väljer vi växter som etablerar sig snabbt, som täcker markytan bra och som är valda efter ståndort; torktåliga på soliga ytor och mer skuggtåliga på skuggiga ytor.

Utfall

Vattenförbrukningen i beståndet minskar jämfört med föregående år men är fortfarande högre än innan pandemin. Folkhälsomyndighetens restriktioner medförde att hyresgäster spenderade mer tid i sina hem och en utvärdering visar att det innebar en ökning i vattenförbrukningen med ca 5 %. Under det gångna året har det kontinuerliga arbetet med att identifiera och åtgärda läckor fortsatt. Därtill har IMD för varmvatten installerats i all nyproduktion.

Vattenförbrukning (liter/m2)

Områden med IMD varmvatten (avser 2021): 1 302 liter/m2

Områden utan IMD varmvatten (avser 2021): 1 321 liter/m2