Väsentlighetsanalys

LKFs mest relevanta hållbarhetsfrågor

Väsentlighetsanalysen hjälper oss att reda ut vilka hållbarhetsfrågor vi ska fokusera på. Analysen ligger också till grund för innehållet i denna hållbarhetsredovisning.

Analysen bygger på underlag från intressent­dialoger, hur viktig frågan är för LKF ur strategiskt perspektiv samt hur stor inverkan vårt arbete med den specifika hållbarhetsfrågan har på miljön, individen eller samhället. De globala målen för en hållbar utveckling har varit en av utgångspunkterna när vi definierat våra väsentliga hållbarhetsfrågor.

Under 2021 genomförde LKFs ledningsgrupp en översyn av analysen vilket resulterade i att vissa hållbarhetsaspekter specificerades. Syftet med detta var att tydliggöra våra styrkor och våra förbättringsområden samt att få en bättre överblick över hur vi strategiskt hanterar hållbarhetsaspekterna. Genom att renodla och tydliggöra våra hållbarhetsaspekter tror vi även att vi kan skapa bättre förutsättningar för förståelse och medvetenhet, internt och externt.

Metodiken för väsentlighetsanalysen har följt GRI Standards principer för att definiera innehåll i redovisningen.

Fokusera

Hållbarhetsaspekt: Hyresrätten

Vi vill bidra till att skapa ett mer hållbart Lund. I en hållbar stad finns hem för alla. Det råder brist på hyresbostäder i Lund. Vi agerar som långsiktig aktör och förnyar och kompletterar vårt bostadsbestånd för att möta både dagens och kommande generationers bostadsbehov.

Hållbarhetsaspekt: Hållbar livsstil

I takt med att våra kunder allt mer efterfrågar och även erbjuds hållbara lösningar i samhället i stort, ökar kraven på att även LKF både möter och proaktivt erbjuder lösningar och förutsättningar för en hållbar vardag. De förutsättningar vi kan skapa handlar om  till exempel välfungerade källsorteringslösningar men även funktioner för en hållbar konsumtion, som lösningar för ett ökat delande av produkter och tjänster. Förutsättningar för en hållbar mobilitet är ett annat viktigt område. Ett hållbart boende bygger även gemenskap och delaktighet vilka är aspekter vi lägger fokus på.

Hållbarhetsaspekt: Klimatpåverkan byggprocess

Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär en femtedel av Sveriges totala inhemska växthusgasutsläpp. Vi vill stå för ett hållbart byggande och intensifierar därför vårt arbete för att minska vår klimatpåverkan från vårt byggande. Vår Färdplan för nettonollutsläpp till 2030 kommer att tydliggöra för oss vilka åtgärder vi måste genomföra för att nå ett klimatneutralt byggande.

Hållbarhetsaspekt: Klimatanpassning

Klimatförändringar pågår just nu. Vi som fastighetsägare behöver aktivt jobba med klimatanpassning och genomföra förebyggande åtgärder för att säkra fastigheter och boendemiljöer mot de klimatförändringar som vi ser idag och som vi kan förvänta oss i framtiden. Dessa är till ­exempel mer förekommande skyfall och längre perioder av höga ­temperaturer sommartid.

Hållbarhetsaspekt: Delaktighet och inflytande

Vi bryr oss om våra hyresgästers boende och boendemiljö. Genom olika former av boinflytande ges våra hyresgäster möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av boende och boendemiljö. Barn och ungas rättighet att inkluderas är speciellt i fokus för oss och är ett arbete vi utvecklar.

Hållbarhetsaspekt: Leverantörskedjan

Våra leverantörsled är viktiga för oss, ur flera perspektiv. Tillsammans med våra leverantörer har vi ännu större möjligheter att bidra till ett hållbart samhälle. I vår roll som upphandlande enhet och beställare har vi en viktig roll i att säkerställa hållbara leverantörsled.

Administrera

Ekonomisk hållbarhet

Våra målsättningar att bygga mer, skapa attraktiva hem och att skapa ett bättre Lund ger hållbarhets­vinster för både oss och våra intressenter. Vår finansiella styrka och stabilitet är en avgörande faktor för att kunna uppfylla våra mål och skapa en långsiktigt hållbar affär.

Jämlik och säker arbetsplats

Ett hållbart arbetsliv hos oss handlar om att må bra, ha ett liv i balans och ha arbetsglädje. Vi arbetar fokuserat med ett förebyggande ­arbete för en bra arbetsmiljö. Det innebär också ett kontinuerligt ­arbete att på bästa sätt ta hand om de arbetsskador som har uppstått eller kan uppstå. Alla människors lika värde är en självklarhet för LKF och påverkar vårt sätt att möta och bemöta varandra och alla hyresgäster lika, oavsett bakgrund.

Uppfylla

Trygghet och Gemenskap

Ett tryggt hem för alla människor är kanske en av de viktigaste förutsättningarna för ett hållbart samhälle. Att känna trygghet och gemenskap bidrar till en ökad trivsel som hyresgäst. Grunden för hög trygghet baserar vi på en god boendekvalitet med väl underhållna bostäder, attraktiv utemiljö och god service till en rimlig hyra. Vi värdesätter att vara en pålitlig samhällsaktör. Att tillgänglighet, kösystem och prissättning sker med transparens och likabehandling är en självklarhet för oss.

Folkhälsa

Våra hyresgästers välmående är viktigt för oss, därför utvecklar och förvaltar vi boenden och boendemiljöer med höga krav avseende t.ex. materialval. Vi skapar mötesplatser, miljöer och aktiviteter som uppmuntrar till fysisk rörelse samt som bidrar till att förebygga och motverka psykisk ohälsa.

Avfallsfrågan

Våra hyresgästers källsortering av avfall och även deras minimering av avfall genom återbruk är viktiga aspekter för oss ur såväl ekonomisk som miljömässig aspekt. Välfungerade lösningar för båda aspekterna bidrar dessutom till ökad trivsel. Avfall uppkommer i vår fastighetsförvaltning
i våra nyproduktions-, ombyggnads- och underhållsprojekt samt från
våra hyresgäster.

Övervaka

Primärenergianvändning

Vi fokuserar dels på hur effektivt vi använder energin i våra fastig­heter, både avseende vår egen användning och våra hyresgästers, dels på hur den energi vi använder är tillverkad. Båda aspekterna är viktiga ur både ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Vårt energi­mål är formulerat för köpt energi, men primärenergiperspektivet är vägledande för oss. Vi är fossilbränslefria både gällande egna fordon, arbetsmaskiner, uppvärmning och el. Vår hållbara resplan vägleder oss avseende transporter både i tjänsten och till och från arbetet.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster, till exempel dagvattenhantering, rekreationsvärden och pollinering, som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. I vår verksamhet arbetar vi för att bevara och förstärka ­ekosystemtjänster, till nytta för såväl människor som våra fastig­heter och miljön i sig.

Vattenanvändning

Kopplat till pågående klimatförändringar med bland annat risk för ­perioder av torka så är vattenanvändning en allt viktigare fråga. Vi skapar förutsättningar för en effektiv vattenanvändning i våra bostäder och ­arbetar även för att minimera vår egen användning av färskvatten vid den dagliga skötseln av våra fastigheter och utemiljöer.