Hållbarhetsnoter – GRI-aspekter kopplade till social hållbarhet

Upplevd trygghet och trivsel GRI 416-LKF (egen indikator)

Ett tryggt hem för alla människor är kanske en av de viktigaste förutsättningarna för ett hållbart samhälle. Grunden för hög trygghet och trivsel baserar vi på en god boendekvalitet med väl underhållna bo­städer, en attraktiv utemiljö och god service till en rimlig hyra. LKF ­anser att möjligheter till delaktighet och inflytande över sitt boende är viktiga faktorer för ökad trivsel. I en tid med växande sociala ut­maningar blir det bosociala arbetet än mer aktuellt, både i nuläget och som en preventiv insats inför framtiden.

Avgränsning

Rapporteringen omfattar åtgärder som LKF har vidtagit på egen hand och i vissa fall tillsammans med samverkanspartners.

Styrning och mål

Alla medarbetare på LKF och även våra samarbetspartners, som till exempel Hyresgästföreningen eller ramavtalsentreprenörer, bidrar till det bosociala arbetet.

LKFs Strategi för bosocialt arbete antogs i början av 2021. Strategin utgår bland annat från Lunds kommuns program för social hållbarhet 2021–2030. I strategin definieras vårt bosociala arbete som ”Bosocialt arbete syftar till att erbjuda hyresgästen en långsiktigt hållbar boende­miljö att trivas i.” För att möjliggöra en långsiktigt hållbar boendemiljö att trivas i definierades även fyra behov, fokusområden, som ­behöver tillgodoses: bostad, trygghet och gemenskap, delaktighet och inflytande samt god folkhälsa. För varje fokusområde finns principer defini­erade och en ”bas” som uttrycker hur vi alltid arbetar och agerar för att uppfylla respektive princip.

Några exempel är:

 • I samverkan med lokala hyresgästföreningar och andra lokala aktörer genomför vi trivselaktiviteter i våra bostadsområden.
 • Vi erbjuder hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll och tillval.
 • Vi samverkar med Hyresgästföreningen, bland annat om hyressättningsmodellen Lundamodellen.
 • Vi har hög tillgänglighet till vår personal i bostadsområdena.
 • Vi etablerar ”Lätt & Rätt service”, ett arbetssätt för att utveckla ännu bättre service för våra kunder, bland annat via förenklade kontaktvägar.
 • Tillsammans med lokala hyresgästföreningar har vi bosamråd/bostadsmöten.
 • Vi samverkar med det lokala föreningslivet, exempelvis genom idrottsaktiviteter för barn och unga i våra bostadsområden.
 • Vi skapar möjlighet för delaktighet i exempelvis planering av utemiljöer.
 • Åtgärder för ökad säkerhet genomförs kontinuerligt, till exempel införandet av nyckeltuber.
 • Vi arbetar i enlighet med modellen för Huskurage, för att förhindra våld i nära relationer.
 • Vi skapar fysiska eller digitala mötesplatser, gärna i samverkan med våra hyresgäster

Att involvera barn och unga i utvecklingen av deras boendemiljöer är viktigt för oss, vi gör det genom olika projekt och aktiviteter. Under 2021 genomfördes projektet Sommarpraktik. Inom detta anställde vi 55 unga hyresgäster som sommarpraktikanter. Projektet gav värden både för praktikanterna och för LKF. Inför sommaren 2022 planeras för en ny omgång. I slutet av 2021 gick cirka 20 medarbetare en utbildning om den lagstiftning som gäller för barns rättigheter och hur vi som fastighetsbolag kan arbeta för att säkerställa att vi uppfyller den på ett ännu bättre sätt. Under 2022 kommer detta arbeta att utvecklas.

Ett viktigt styrinstrument är vår årliga kundenkät, där vi bland annat får svar på hur våra hyresgäster trivs och om de känner sig trygga hos oss. Baserat på resultat i kundenkäten samt efter förslag från våra hyresgäster genomför vi aktiviteter för ökad trygghet och trivsel, till exempel belysningsåtgärder eller skapande av nya mötesplatser.

Affärsplan 2021–2024, mål 2024:

 • LKF är mån om hyresgästerna: Minst 90 %, varav 55 % ska vara mycket nöjda.
 • Trygghetsindex (NKI): Alla områden ska vara över 80 %.
 • Trivselindex (NKI): Alla områden ska vara över 85 %.

Utfall

I 2021 års kundenkät framgår bland annat (2020 års resultat inom parentes):

LKF är mån om hyresgästerna

87,3 % svarar nöjd/mycket nöjd (49 %) på ”LKF är mån om hyresgästerna”

Trygghetsindex (NKI)

Trygghetsindex (NKI): Alla områden ska vara över 80 %. Utfall 2021: Medelvärdet (82,5%). Det finns tre områden som hade trygghetsindex under 80 % (Offerkällan/Brunnshög 79,8 %, Rådhusrätten/Ladugårdsmarken 77,9 % och Klostergården 77,8 %)

Trygghetsindex (NKI)

Trivselindex (NKI): Alla områden ska vara över 85 % Utfall 2021: Medelvärde på 92,3 %.