Hållbarhetsnoter – Miljörelaterade GRI-aspekter

Totala indirekta utsläpp av växthusgaser, GRI 305-2 (Scope 2)

Utsläppen i Scope 2 är utsläpp kopplade till uppvärmning via fjärrvärme samt fastighetsel och elvärme, alltså indirekta utsläpp. Dessa utsläpp kommer från vår energianvändning i form av fastighetsel, elvärme och från vår fossilbränslefria uppvärmning, i form av fjärrvärme. Vi arbetar långsiktigt och aktivt med att energieffektivisera vårt befintliga bestånd.

Avgränsning

Utsläppen i Scope 2 redovisas enligt ”market based method”. Om ­redovisning hade skett enligt ”location based method” hade istället faktorn för nordiskt elmix använts 0,057 kgCO2e/kWh. Faktorn för market based är 0,00005 kgCO2e/kWh då vi har el märkt ”bra miljöval”. Faktorer för fjärrvärmen 2021 är 6,06 kgCO2e/MWh. 2021 erhölls lägre faktorn jämfört med 2020 vilket innebär minskning av utsläppen.

Styrning och mål

LKFs energimål i Affärsplan 2021–2024 är: Energieffektivisering med 7 % till 2024 (jmf med år 2020, minskning av total mängd köpt energi (normalårskorr)).

LKF följer principerna i Lunds kommuns energiplan, vilket innebär att el och värme ska vara fossilbränslefria.

LKF bidrar även till att uppfylla Lunds kommuns mål inom LundaEko, kommunens program för ekologisk hållbar utveckling. Kommunens mål inom Scope 2 är:

  • Energianvändningen ska minska med 15 % mellan 2015 och 2030 inom Lunds kommun
  • Den lokala produktionen av förnybar el, värme och drivmedel ska 2025 vara minst 1300 GWh, varav sol och vind ska stå för minst 100 GWh.

Utfall

Vi ser en minskning av utsläppen i Scope 2 vilket beror på lägre koldioxidfaktorer från leverantören jämfört med föregående år.

Nedan följer ett stapeldiagram som visar utsläppen i Scope 2 de fyra senaste åren.

Scope 2 utsläpp (ton CO2)