Styrelsens och verkställande direktörens försäkran och underskrifter

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Lund den 4 mars 2022

Göran Brinck
Ordförande

Mattias Olsson

Claes Fleming

Ingrid Malmqvist Norin

Börje Hed

Ulf Nilsson

Håkan Ekelund

Fredrik Millertson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 mars 2022

Ernst & Young AB

 

Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor

 

Min granskningsrapport har lämnats den 14 mars 2022

 

Lennart Nilsson
Lekmannarevisor