Hållbarhetsnoter – Ekonomiskt relaterade GRI-aspekter

Skapat och levererat ekonomiskt värde, GRI 201-1

För att kunna bedriva vår verksamhet och leva upp till de mål och ­löften vi satt upp i vår affärsplan (som sträcker sig fram till 2024) krävs en stabil ekonomi och en rimlig lönsamhet. Så bygger LKF över tid en finansiell styrka, så att vi kan utveckla våra hem och bostadsområden och även växa genom att investera i nya hem. För detta krävs en god ekonomisk utveckling och hållbarhet, vilket vi vill säkerställa genom följande initiativ:

Nå en, för branschen, god lönsamhet.
Ha en finansiell styrka.
Ha ett affärsmässigt agerande.

LKFs ägare (styrelsen) ställer årligen krav på oss att uppfylla de finansiella målen, som numera är en del av ägardirektiven. De finansiella målen går i linje med LKFs ekonomiska mål till 2024 och framgår nedan.

Avgränsning

Rapporteringen omfattar enbart det ekonomiska värde som skapas inom LKF. Värdet påverkas delvis av faktorer som LKF har kontroll över, men även av yttre faktorer som konjunktur och ränteläge samt ägarnas beslut om utdelning.

Ansvar och uppföljning

Det är LKFs vd och ledningsgrupp som har det övergripande ansvaret för att verksamheten styrs mot de finansiella målen. Utfallet följs upp tre gånger per år i samband med rapportering av helårsprognoser. Vid dessa tillfällen följs även aktiviteter och avdelningsplanernas mål upp, för att se att verksamheten arbetar enligt affärsplanens riktning.

Styrning och mål

Vi strävar efter en god ekonomisk utveckling och hållbarhet. För att säkerställa lönsamhet och effektivitet i vår verksamhet har vi som målsättning att nå en direktavkastning på minst tre procent. För att säkerställa att underhåll och investeringar leder till bibehållna eller ökande värden för våra tillgångar, ska vår långsiktiga värdeutveckling ligga i linje med långsiktiga bostadsföretag på jämförbara marknader. Måttet tillämpas för att mäta lönsamhet och värdetillväxt ur ett marknadsperspektiv, det vill säga på fastigheternas marknadsvärde, för att kunna förvalta tillgångarna på bästa sätt och med bibehållen konkurrenskraft.

Som komplement till ovanstående mål och mått, mäter vi lönsamhet mot vårt totala kapital, det vill säga utifrån våra bokförda värden. Detta för att försäkra oss om en lönsamhet som, efter avskrivning och central administration, genererar ett tillräckligt överskott från verksamheten för att täcka dess finansiella kostnader och risk.

För att hantera eller minimera risken i vår verksamhet ska vi ha en finansiell styrka, mätt genom synlig soliditet.

LKFs ekonomiska mål till 2024

  • Direktavkastning på fastigheternas marknadsvärde på minst 3 procent.
  • Avkastningen på totalt kapital ska uppgå till minst 3 procent.
  • En synlig soliditet på minst 18 procent.

För att vi ska uppnå våra ekonomiska mål är goda kundrelationer en förutsättning. Därför följs kundnöjdheten upp regelbundet, genom enkäter och möten.

Utfall

Resultat före skatt och bokslutsdispositioner uppgår 2021 till 195 mkr, vilket är en ökning med 2 mkr jämfört med föregående år.

Intäkterna har ökat med 36 mkr eller 3 % och uppgår till 1 149 mkr vid utgången av året. LKFs driftkostnader har under året ökat med 8 % och uppgår till 506 mkr.

De ekonomiska målen är uppfyllda vid utgången av 2021, vilket skapar en stabil ekonomi framåt.

På sidan 52 och framåt i denna redovisning finns en fullständig ­ekonomisk redovisning för 2021.

Skatter

I LKF finns ett antal områden som beskattas: inkomstskatt på löpande intjäning, fastighetsskatt, mervärdeskatt, stämpel­skatter och ­energiskatter. Politiska beslut, som förändringar i företagsbeskattning, skattelagstiftning eller dess tolkningar, kan leda till att LKFs skattesituation ökar eller minskar.

Skatt är en lagstadgad kostnad i verksamheten som påverkar avkastningen. Samtidigt är den också en ansvarsfråga som kan påverka bolagets rykte och anseende. Det är styrelsen som har det över­gripande ansvaret för hanteringen av skatter. LKF ska vara etiskt, ­legalt och affärsmässigt i synen på sin skattekostnad, men samtidigt inte agera i gråzoner eller ägna sig åt aggressiv skatteplanering. ­Bolagets kontakt med Skatteverket ska präglas av öppenhet och transparens. Bolaget ska för sina intressenter öppet beskriva de principer som styr skattehanteringen och den skatt som ska betalas. I de fall regelverk är otydliga eller tvetydiga, ska lagens andemening tolkas och LKF agera proaktivt och transparent genom öppna yrkanden, ansökan om förhandsbesked alternativt i dialog med ­Skatteverket.

LKFs verksamhet bedrivs enbart i Sverige. Land för land-redovisning av betald skatt är därför inte tillämpbart. LKF är i dag inte föremål för några skatteprocesser. För mer information om bokförda skatter se sidan 58.