Resultaträkning

Resultaträkning

2021-01-01-2021-12-31 (MKR)
(noterna hänvisar till efterföljande kommentarer)

Tabellen visar resultaträkning årsvis för 2020 och 2021
Not 2021 2020
INTÄKTER
Nettointäkter bostäder 1 833 806
Nettointäkter lokaler 2 244 242
Nettointäkter övrigt 3 26 25
Andra ersättningar och intäkter från hyresgäster 33 28
Övriga intäkter 13 12
Totalt summa intäkter 1 149 1 113
DRIFTKOSTNADER
Fastighetsskötsel 4, 5, 12 -86 -84
Felavhjälpande underhåll 5, 12 -84 -74
Taxekostnader 6 -172 -162
Övriga kostnader 7 -30 -26
Fastighetsanknuten administration 5 -134 -121
Total summa driftkostnader -506 -467
FASTIGHETSKOSTNADER
Underhållskostnader 8 -139 -140
Fastighetsskatt -30 -28
Total summa fastighetskostnader -675 -635
Driftnetto 474 478
Av- och nedskrivningar 9 -213 -205
BRUTTORESULTAT 261 273
Central administration 5, 10, 11 -31 -32
Vinst/förlust vid avyttring av anläggningstillgångar 1 1
Övriga rörelseintäkter 9 10
Rörelseresultat 240 252
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 0 0
Räntekostnader och liknande finansiella poster 13 -45 -59
Resultat efter finansiella poster 195 193
Bokslutsdispositioner 14 109 38
Resultat före skatt 304 231
Inkomstskatt 15 -73 -55
Årets resultat 231 176