Hållbarhetsnoter – Ekonomiskt relaterade GRI-aspekter

Rättsfall kopplade till anti-konkurrens, GRI 206-1

En betydande del av LKFs verksamhet kretsar kring större och mindre bygg- och renoveringsprojekt, där inköps- och upphandlingsarbetet ingår som en del. Ibland överprövas de upphandlingar vi genomför, vilket leder till olika juridiska processer, främst i Förvaltningsrätten.

Avgränsning

Omfattning: leverantörskedjan.

Styrning och mål

För att kunna agera affärsmässigt och hantera risker arbetar LKF enligt vår egen upphandlingsstrategi, som tar sin utgångspunkt i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och den nationella upphandlingsstrategin.

Utfall

Under 2021 har följande överprövningar hanterats:

Ramavtal måleritjänster och sprutmålning

Upphandlingen överklagades av två anbudsgivare i april 2021, dels på grund av avsaknad av takvolym, dels menade anbudsgivarna att kraven vi ställt i materialbilagan var oproportionerliga. Vi avbröt upphandlingen och gjorde om förfrågningsunderlaget och annonserade därefter på nytt i september 2021. Upphandlingen tilldelades i oktober 2021 och avtal löper sedan 1 december 2021.

Upphandling för byggentreprenad för kvarteret Pilgrimen

Upphandlingen överklagades av en anbudsgivare i oktober 2020, som menade att vi förkastat deras anbud på felaktiga grunder. Förvaltnings­rätten avgjorde ärendet i juni 2021 och gav oss rätt, vilket gjorde att vi kunde gå vidare med upphandlingen enligt det tilldelningsbeslut som vi sände ut i oktober 2020.