Rapport över förändringar i eget kapital

Rapport över förändringar i eget kapital

(MKR)

Tabellen visar rapport över förändringar i eget kapital årsvis för 2020 och 2021
Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2020-01-01 120 176 1 386 1 682
Utdelning -31 -31
Årets förändring av uppskrivningsfond -2 2 0
Återföring uppskjuten skatteskuld 1 1
Aktieägartillskott 7 7
Årets resultat 176 176
Ingående eget kapital 2021-01-01 120 174 1 541 1 835
Utdelning  -31 -31
Årets förändring av uppskrivningsfond -2 2
Återföring uppskjuten skatteskuld 12 12
Omföring av uppskjuten skatt avseende uppskrivningsfond -3 3
Årets resultat 231 231
Utgående eget kapital 2021-12-31 120 169 1 758 2 048

Återföring uppskjuten skatteskuld och överföring från uppskrivningsfond har skett med anledning av gjorda upp- och nedskrivningar av fastighetsvärden. Se även not 17.