Hållbarhetsnoter – GRI-aspekter kopplade till social hållbarhet

Program och utbildningar för anställdas utveckling GRI 404-2

Vår framgång bygger på att våra medarbetare känner ansvar, arbetsglädje och stolthet samt att de har inflytande, lust att lära och har möjlighet att utvecklas både i sitt arbete och som individer. Varje år genomför vi ett antal utbildningar, konferenser och möten. I de utvecklingssamtal som årligen genomförs mellan våra anställda och deras chefer tas en utvecklingsplan fram för varje anställd.

Avgränsning

Rapporteringen omfattar enbart personer med anställning hos LKF.

Styrning och mål

På LKF arbetar vi kontinuerligt med tre fokusområden; starka team, arbetsglädje och kundfokus. Det innebär att vi i vardagen är tydliga i våra förväntningar, delar kunskap, stöttar och påverkar varandra för att nå ständiga förbättringar. Det sker genom aktiva insatser för ökad kunskap, föreläsningar och workshops för inspiration, aktiva utbildningsinsatser samt träning och påverkan i vardagsarbetet. Vi vet att kunskap och engagemang ger starka prestationer och ett gott resultat. Ett bra ledarskap och medarbetarskap är viktiga framgångsfaktorer för att nå våra mål.

Utfall

  • Ledarskapsträning i två moduler för samtliga ledare.
  • Ledarforum, fyra gånger under året.
  • Arbetsrättsutbildning för alla ledare.
  • Medarbetarforum med samtliga medarbetare, två gånger under året.
  • Arbetsmiljöutbildning, gemensamt för samtliga ledare och skyddsombud.
  • Affärsmannaskapsutbildning för samtliga medarbetare har påbörjats.
  • Bemötande- och värdegrundsföreläsningar med workshops, för samtliga medarbetare.
  • Certifikatsutbildning inom el för områdestekniker, drifttekniker och vitvarutekniker.
  • Utbildning i barnkonvention för kundnära medarbetare.