Hållbarhetsnoter – Miljörelaterade GRI-aspekter

Produkters miljöprestanda GRI 301–LKF (Egen indikator)

LKFs ambition är att alltid bygga hållbart, ur samtliga hållbarhetsperspektiv och med ett långsiktigt tidsperspektiv. Våra fastigheter ska ha en låg miljö­påverkan genom hela sin livstid, från byggskedet och framåt, men även ur energi- och underhållssynpunkt. Våra fastigheter och boende­miljöer ska ge förutsättningar för en hållbar livsstil för våra hyresgäster. En hälsosam inomhusmiljö är även ett prioriterat område.

Avgränsning:

SundaHus A eller B-klassning gäller alla material som byggs in i våra fastigheter, såväl i nyproduktion och ombyggnad som i underhåll och förvaltning.

Krav på klimatdeklaration gäller i nuläget endast nyproduktionsprojekt.

Styrning och mål

Vi väljer byggmaterial med förväntad lång livslängd och ett minimerat underhållsbehov. Vi river sällan fastigheter, men när det sker gör vi en materialinventering utifrån återbruksperspektiv. I enlighet med vår målsättning om ett klimatneutralt byggande år 2030 så tittar vi även på olika klimatförbättrade material. Vi ställer krav på klimatdeklarationer för alla nyproduktionsprojekt.

Alla material som byggs in i våra fastigheter ska uppfylla SundaHus A- eller B-klassning, med undantag för vissa produkter där alternativ saknas, och registreras i SundaHus Miljödatabas. Kravet förs successivt in i våra upphandlingar och i vår egen verksamhet. Material med klassning C och D måste godkännas för avsteg av LKF.

Energi och inomhusmiljö går hand i hand, vi arbetar kontinuerligt med förbättringar inom både ventilation och värme (läs mer under GRI 302-1, 302-4).

Vi genomför radonmätningar som stickprov i hela vårt fastighetsbestånd, för att säkerställa att inga värden överskrider gränsvärden.

Vårt första rökfria boende, Xplorion, hade inflyttning i slutet på 2020 och utvärderas nu.

Våra fastigheter och boendemiljöer kan på många sätt skapa förutsättningar för en hållbar livsstil för våra hyresgäster.

Ett viktigt område är hållbar mobilitet och inom detta arbetar vi både med trygga och bra cykelparkeringar och med bilpoolslösningar i nyproduktionsprojekt. Xplorion är vårt första så kallade bilfria boende, där vi utvärderar en näst intill 100 % reducerad p-norm och hur det fungerar med bland annat både bil- och cykelpool. Under 2021 har vi genomfört etapp 1 av en större utbyggnad av laddplatser för elbilar med 248 laddplatser, varav 56 laddplatser installeras direkt och resten är förberedda för att efter minst sex veckor kunna bli laddplatser vid efterfrågan.

Förutsättningar för en hållbar konsumtion, där cirkulära flöden genom återvinning och återbruk är centrala, skapar vi tillsammans med våra hyres­gäster genom att få till en väl fungerade källsortering och delande-­lösningar. Läs mer under GRI 306-2.

Utfall

Klimatdeklarationer är utförda för nyproduktionsprojekt Bullerbyn, Gränden och Xplorion.

Andel kunder som anser att de har förutsättningar för att agera hållbart i sina hem/verksamheter. Mål NöjdKundIndex: > 90 %. Utfall 2021: 90,9 % (92 %)