Hållbarhetsnoter – Miljörelaterade GRI-aspekter

Övriga relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, GRI 305-3 (Scope 3)

Utsläpp som redovisas i Scope 3 inkluderar indirekta utsläpp som vi har viss rådighet över och som inte redovisas i Scope 2.

Avgränsning

Inkluderar resor i tjänsten (flyg, tåg, bil), hyresgästers restavfall, utsläpp från inköpt mängd energi som inte redovisas i Scope 2 samt produktion och distribution av drivmedel. Beräkningarna inkluderar även el från egna solceller samt verksamhetsavfall. Klimatdeklarationer för nyproduktionsprojekt är genomförda för tre projekt. Dessa inkluderas för närvarande inte i Scope 3-beräkningar.

Utsläpp kopplade till drivmedel, el och fjärrvärme är utsläpp som upp­står vid produktion och transport av dessa, och inte vid förbränningen.

Styrning och mål

I LKFs affärsplan 2021–2024 finns målsättningen ”Klimatpåverkan från projekterade nyproduktionsprojekt minskar i linje med målsättning om en klimatneutral (nettonollutsläpp) nyproduktion år 2030”.

Målet kommer att mätas med följande mått;

  • Mått till och med år 2025: Klimatpåverkan kg CO2 ekv. / kvm BTA och år (A1-A5)
  • Mått efter år 2025: Klimatpåverkan kg CO2 ekv / kvm BTA (A – C)

Under 2021 togs beslut om att LKF ska ta fram en Färdplan för nyproduktion, i syfte att tydliggöra hur målsättningen om nettonollutsläpp år 2030 ska uppnås.

I LKFs affärsplan för 2021–2024 finns även Initiativet ”Vi gör det möjligt för dig att leva och bo hållbart” kopplat till Kundlöftet ”En plats att trivas på”. Detta mål följs delvis upp av resultat från kundenkäten men kommer även följas upp av ett mått som är under fram­tagande. Måttet är ett klimatfotavtryck för hyresgäster. Vi arbetar på flera sätt för att skapa förutsättningar för att våra hyresgäster ska kunna minska sin klimatpåverkan, t.ex. genom förutsättningar för källsortering och hållbar mobilitet.

LKF ingår i ett projekt med bland annat Sveriges allmännytta, IVL och 10 andra allmännyttiga fastighetsbolag, där vi tittar på vad som ska inkluderas i Scope 3-beräkningar för fastighetsbolag. Målet är att ta fram en standard som hela branschen kan använda sig av.

LKFs antagna hållbara resplan innehåller målsättningar om god hälsa hos medarbetarna genom bra förutsättningar för arbetspendling, minskad klimatpåverkan genom klimatneutrala resor år 2024 samt att andelen medarbetare som tar sig till arbetet på ett fossilfritt sätt ska öka.

Inom LundaEko, Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling finns även målsättningar, relaterade till Scope 3, som LKF bidrar till att uppfylla. Dessa är;

  • Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska, jämfört med 2010 minska med minst 65 % till 2025, med minst 80 % till 2039 och vara nära noll 2050.
  • Utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska minska med minst 90 % mellan 2010 och 2030.
  • Lunds kommuns har år 2030 etablerat sig som föregångare inom cirkulärt och klimatneutralt byggande, med sikte på att ligga väl i linje med målen i den nationella färdplanen
  • Lunds kommuns ska ha ett miljöanpassat och välutbyggt mobilitetssystem med attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar i och mellan tätorterna.

Utfall

Mål 2024: Klimatpåverkan från projekterade nyproduktionsprojekt minskar i linje med målsättning om en klimatneutral (nettonollutsläpp) nyproduktion år 2030.

Utfall: Klimatdeklarationen har genomförts för tre nyproduktionsprojekt.

Mål 2024: Klimatfotavtryck (kg koldioxidekvivalenter per hyresgäst och år). Mått utreds.

Utfall: utreds

Nedan följer ett stapeldiagram som visar utsläppen i Scope 3 de fyra senaste åren.

Scope 3 utsläpp (ton CO2)

Eftersom tillgången till data i Scope 3 ökar kan vi kartlägga utsläppen i större utsträckning vilket leder till ökning över tid. För år 2021 har personalens resor till och från jobbet exkluderats eftersom det inte gjorts en resvaneundersökning detta år. Minskning i scope 3 beror främst på mindre restavfallsmängder från våra hyresgäster jämfört med föregående år, det är generellt mindre avfall från våra hyresgäster detta året.