Nyckeltalsdefinitioner

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med beaktande av uppskjuten skatt dividerat med balansomslutning.

Justerad Soliditet

Eget kapital samt obeskattade reserver och övervärde i fastigheter med beaktande av uppskjuten skatt dividerat med balansomslutningen och övervärde i fastigheter.

Belåningsgrad fastigheternas marknadsvärde

Räntebärande skulder minus likvida medel dividerat med fastig­heternas bedömda marknadsvärde.

Räntetäckningsgrad

Rörelseresultat med återlagda av- och nedskrivningar plus finansiella intäkter exklusive orealiserade värdeförändringar av räntederivat och räntetak dividerat med finansiella kostnader på räntebärande skulder.

Totalavkastning marknadsvärde

Driftnetto justerat för jämförelsestörande poster plus orealiserade och realiserade värdeförändringar på fastigheter dividerat med färdigställda fastigheters bedömda marknadsvärde.

Direktavkastning marknadsvärde

Driftnetto justerat för jämförelsestörande poster dividerat med färdigställda fastigheters genomsnittliga marknadsvärde.

Avkastning på totalt kapital

Resultat efter finansiella poster justerat för orealiserade värde-
förändringar på räntederivat och räntetak plus räntekostnader och liknande resultatposter dividerat med balansomslutning.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster dividerat med eget kapital och obeskattade reserver med beaktande av uppskjuten skatt.

Kronor per kvadratmeter

Nyckeltal baserade på kr/kvm har lägenhetsyta och lokalyta från prima lokaler som beräkningsgrund.