Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 9 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Tabellen visar av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Avskrivning maskiner, fordon och inventarier 5 5
Avskrivning markanläggning 5 4
Avskrivning byggnader 196 194
Utrangering byggnader 5 1
Avskrivning markinventarier 2 1
Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar 0  0
213 205