Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 8 Planerat underhåll

Av underhållsåtgärderna utförda under 2021 utgör 58 mnkr (49 mnkr) HLU (hyresgäststyrt underhåll).