Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 7 Övriga kostnader

Tabellen visar övriga kostnader årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Fastighetsförsäkringar 8 5
Avskrivna hyres- och kundfordringar 1 3
Markavgifter 1 1
Övriga driftskostnader 20 17
30 26