Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 6 Taxekostnader

Tabellen visar taxekostnader årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Uppvärmning 99 90
Fastighetsel 18 20
Vatten 32 30
Sophämtning 23 21
172 162