Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 5 Anställda och personalkostnader

Tabellen visar anställda och personalkostnader årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Medelantalet anställda
Kvinnor 108 106
Män 153 158
261 264
Löner och andra ersättningar
Verkställande direktör 1 1
Styrelse 1 0
Övriga anställda 118 111
120 112
Sociala kostnader
Pensionskostnader för verkställande direktör 1 1
Pensionskostnader för övriga anställda 12 13
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 37 35
50 49
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 170 161
 
Pensionsförpliktelser
Nuvarande styrelse och verkställande direktör 1 0
Tidigare styrelse och verkställande direktör 1 1
2 1
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 20% 14 %
Andel män i styrelsen 80% 86 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 50% 44 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 50% 56 %

Avtal om avgångsvederlag

Till vd finns pensionsutfästelse inom ramen för allmän pensionsplan. Därutöver förbinder sig företaget att årligen betala en individuell ­pensionsförsäkring för vd motsvarande 3 prisbasbelopp. Upp­sägningstiden är 6 månader från vd:s sida, då får företaget skilja vd från sin befattning med omedelbar verkan, men med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden. Om företaget säger upp vd från anställningen är uppsägningstiden 6 månader. Vd har då rätt till ett avgångsvederlag som motsvarar 12 månadslöner.