Noter och kommentarer – Kassaflöde

Not 40 Räntor och utdelningar

Tabellen visar räntor och utdelningar årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Erhållen ränta 0 0
Erlagd ränta -50 -58
-50 -58