Noter och kommentarer – Skulder

Not 39 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Tabellen visar upplupna kostnader och förutbetalda intäkter årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Upplupna räntekostnader 2 2
Semesterlöneskuld 17 14
Förskottsbetalda hyror 70 67
Övriga upplupna kostnader 63 55
Förutbetalda intäkter 61 44
213 182