Noter och kommentarer – Skulder

Not 38 Övriga kortfristiga skulder

Tabellen visar övriga kortfristiga skulder
2021 2020
Avräkning kollektivhus 0 1
Personalrelaterade skulder 5 5
Övriga kortfristiga skulder 1 2
6 8