Noter och kommentarer – Skulder

Not 37 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid

Tabellen visar specifikation av lånestruktur och räntebindningstid
Räntebindning Räntesats, % Lånebelopp 2021 Andel av lån, %
< 3 månader 0,44 3 004 57%
< 1 år 0,2 100 2%
< 2 år 0,47 300 6%
< 3 år 1,38 200 4%
< 4 år 1 300 6%
< 5 år 0,77 350 7%
> 5 år 0,74 1 000 19%
0,58 5 254 100%
Koncernkontolikviditet 196

Tabell över räntebindning avser bilaterala lån, obligationslån, certifikatslån, koncernkontolikviditet och räntederivat. Samtliga bilaterala lån är säkerställda med kommunal borgen, 2 650 mkr. Certifikatslånen om 650 mkr och obligationslånen om 2 150 mkr utgör vidareutlåning från Lunds kommun och ingår i beslutad borgensram. Pantbrev i eget förvar uppgår till 1 070 mkr.