Noter och kommentarer – Skulder

Not 36 Skulder till kreditinstitut

Tabellen visar skulder till kreditinstitut
Specifikation av förfallotider kapitalbindning avseende fastighetslån Mkr
Skulder som förfaller inom 1 år från balansdagen (avsedda att refinansieras) 1 254
Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 5 år efter balansdagen 3 500
Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen 500
5 254