Noter och kommentarer – Skatt

Not 35 Avsättningar

Tabellen visar avsättningar årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Särskild löneskatt hänförd till pension
Belopp vid årets ingång 0 0
Årets avsättningar 0 0
0 0
Uppskjuten skatteskuld
Temporära skillnader mellan bokfört och skattemässigt restvärde 123 62
Uppskjuten skatt avseende uppskrivning 4 4
Uppskjuten skattefordran inventarieköp 2021 -1 0
127 66