Noter och kommentarer – Obeskattade reserver

Not 34 Obeskattade reserver

Tabellen visar obeskattade reserver årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Periodiseringsfond 2016 0 18
Periodiseringsfond 2017 0 17
Periodiseringsfond 2018 0 43
Periodiseringsfond 2019 0 30
0 109
Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 0 23