Noter och kommentarer – Eget Kapital

Not 33 Uppskrivningsfond

Tabellen visar uppskrivningsfond årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Belopp vid årets ingång 19 21
Avskrivning av uppskrivna tillgångar -2 -2
Omföring av uppskjuten skatt -3  0
Belopp vid årets utgång 14 19