Noter och kommentarer – Eget Kapital

Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Det har inte inträffat några väsentliga händelser från räkenskapsårets utgång tills årsredovisningen avlämnas.