Noter och kommentarer – Eget Kapital

Not 31 Disposition av vinst

Förslag till vinstdisposition (kr) 2021-12-31

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Tabellen visar förslag till vinstdisposition
balanserad vinst 1 528 073 228
årets vinst 231 135 247
1 759 208 475

Disponeras så att:

Tabellen visar förslag på disponering av vinstdisposition
utdelning till aktieägare enligt huvudregel 1 049 858
utdelning till aktieägare för kommunens kostnader för bosociala åtgärder 30 000 000
i ny räkning överföres 1 728 158 617
1 759 208 475