Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 3 Nettointäkter övrigt

Tabellen visar nettointäkter övrigt årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Bruttohyra garage och parkering 29 28
Hyresbortfall garage och parkering -3 -3
Bruttohyra övrigt 0 0
Hyresbortfall övrigt 0 0
26 25