Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 29 Kortfristiga placeringar

Tabellen visar kortfristiga placeringar
Namn Bokfört värde Marknadsvärde
Räntetak 20 37
20 37