Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 28 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Tabellen visar förutbetalda kostnader och upplupna intäkter årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Upplupna intäkter 1 36
Förutbetalda kostnader 12 14
13 17

Upplupna intäkter avser återbäring samt upplupet bidrag. Förutbetalda kostnader avser främst fakturor avseende försäkringspremier samt avgifter för kabel-tv.