Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 27 Fordran på Lunds kommun

Fordran på Lunds kommun avser likvida medel på koncernkonto. Föregående år låg saldot på 203 mkr under posten Kassa & Bank.