Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 26 Andra långfristiga fordringar

Tabellen visar andra långfristiga fordringar årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Ingående anskaffningsvärden 9 9
Tillkommande fordringar 0 0
Avgående fordringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 9
Utgående redovisat värde 9 9