Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 25 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Tabellen visar andra långfristiga värdepappersinnehav årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Ingående anskaffningsvärden 0 1
Försäljningar/utrangeringar 0 -1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0
Ingående nedskrivningar 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0
Utgående redovisat värde 0 0

Specifikation på andelarna framgår under rubriken ”Redovisnings- och värderingsprinciper”.