Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 24 Fordringar hos koncernföretag

Tabellen visar fordringar hos koncernföretag årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Ingående anskaffningsvärden 4 0
Tillkommande fordringar 0 4
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 4
Utgående redovisat värde 4 4