Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 23 Specifikation andelar i koncernföretag

Tabellen visar en specifikation över andelar i koncernföretag
Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antalandelar Bokfört värde
Cufes Fastig­heter AB 100 % 100 % 50 000 8
8
Tabellen visar en specifikation över andelar i koncernföretag
Namn Org.nr Säte Eget kapital Resultat
Cufes Fastig­heter AB 556933-2348 Lunds Kommun 1 0