Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 22 Andelar i koncernföretag

Tabellen visar andelar i koncernföretag årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Ingående anskaffningsvärden 8 0
Inköp 0 8
Omklassificeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 8
Utgående redovisat värde 8 8