Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 21 Maskiner och inventarier

Tabellen visar maskiner och inventarier årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Ingående anskaffningsvärden 70 64
Inköp 22 9
Försäljningar/utrangeringar -3 -3
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 89 70
Ingående avskrivningar -37 -34
Försäljningar/utrangeringar 2 3
Årets avskrivningar -7 -6
Utgående ackumulerade avskrivningar -42 -37
Utgående redovisat värde 47 33