Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 2 Nettointäkter lokaler

Tabellen visar nettointäkter för lokaler årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Bruttohyra lokaler 266 253
Hyresbortfall lokaler -19 -11
Hyresrabatter kommersiella lokaler -3 0
244 242

Förfallotider lokalhyresavtal

Tabellen visar förfallotider för lokalhyresavtal årsvis från 2022 till 2026 och 2027 eller senare
Mkr
2022 16
2023 30
2024 30
2025 16
2026 23
2027 eller senare 147
S:a i hyresnivå 2022 263