Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 19 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

 Tabellen visar pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar årsvis för 2020 och 2021
2020 2020
Ingående balans 828 932
Under året nedlagda kostnader 596 538
Färdigställt under året -596 -641
828 828