Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 18 Markanläggningar

Tabellen visar markanläggningar årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Ingående anskaffningsvärden 97 56
Färdigställt under året 9 41
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 106 97
Ingående avskrivningar -15 -11
Årets avskrivningar -5 -4
Utgående ackumulerade avskrivningar -20 -15
Utgående redovisat värde 86 82