Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 17 Byggnader och mark inkl byggnadsinventarier

Tabellen visar byggnader och mark inklusive byggnadsinventarier skatt årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Ingående anskaffningsvärden 9 194 8 561
Inköp 53 39
Försäljningar/utrangeringar -28 -2
Färdigställt under året 544 596
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 763 9 194
Ingående avskrivningar -2 902 -2 711
Försäljningar/utrangeringar 25 1
Årets avskrivningar -196 -192
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 073 -2 902
Ingående uppskrivningar 19 21
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -2 -2
Utgående ackumulerade uppskrivningar 17 19
Utgående redovisat värde 6 707 6 311
Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde 6 707 6 311
Verkligt värde 16 591 15 063
Bokfört värde byggnader 6 058 5 716
Bokfört värde mark 649 595
6 707 6 311