Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 16 Immateriella anläggningstillgångar

Tabellen visar byggnader och mark inklusive byggnadsinventarier skatt årsvis för 2020 och 2021
2021 2020
Ingående anskaffningsvärden 0 0
Årets investeringar 6 0
Redovisat värde vid årets slut 6 0
Anskaffningsvärde 0 0
Ackumulerade avskrivningar 0 0
Redovisat värde vid årets slut 0 0